1r curs d'Humanitats i CC.SS.

Assignatures troncals generals:

Llengua castellana i literatura I. 3h.
Primera Llengua estrangera I. 3h.
Filosofia. 3h.


Assig. troncals d’opció (3 a 4h. c.u.)

A) Itinerari d’humanitats: Llatí I i Grec I
B) Itinerari de CC.SS: Matemàtiques aplic. CC.SS I i Economia

i a triar una d’entre:
Hª món contemporani/Literatura universal

Assignatures específiques (3 assignatures)

1a) Educació física (2h.)
2a) Una d’entre: Anatomia aplicada/Cultura científica/Religió (2h.)
3a) Una d’entre: Anàlisi musical I / Llenguatge i pràctica musical / Volum / Tecnologia industrial I / Tecnologies de la informació i la comunicació I / Segona llengua estrangera / Dibuix artístic I o alguna de les assignatures troncals d’opció no triades abans (3h.).

Assign. de configuració autonòmica

Llengua valenciana i literatura I (3h)
Tutoria (1h.)

 

 

2n curs d'Humanitats i CC.SS.

Assignatures troncals generals:

Llengua castellana i literatura II. 3h.
Primera llengua estrangera II. 3h.
Història d’Espanya 3h.

Història de la Filosofía 3h.

Assig. troncals d’opció (3 a 4h. c.u.)

A) Itinerari d’humanitats: Llatí II
B) Itinerari de CC.SS: Matemàtiques aplic. CC.SS II

i a triar dos entre:
Economia de l’empresa (només itiner. CC.SS.) / Grec II (només itiner. d’humanitats) / Geografia / Història de l’art / Assignatures específiques (2 assignatures a 4h.)

Anàlisi musical II / Ciències de la terra i del medi ambient / Dibuix artístic II / Fonaments d’administració i gestió / Història de la música i de la dansa / Imatge i so / Psicologia / Segona llengua estrangera II / Tècniques d’expressió gràfico-plàstica / Tecnologia industrial II / Tecnologies de la informació i la comunicació II 
o alguna de les assignatures troncals d’opció no triades abans.

Assign. de configuració autonòmica

Valencià, llengua i literatura II (3h)
Tutoria (1h.)

 

Taula d'incompatibilitats

Per poder cursar l'assignatura corresponent de segon s'ha d'haver cursat abans la de primer.

Primer curs

Llengua valenciana i literatura I
Llengua castellana i literatura I
Tecnologies de la informació i la com. I
Primera Llengua Extrangera I
Dibuix tècnic I
Matemàtiques I
Matemàtiques aplicades a les CC.SS. I
Tecnologia industrial I
Llatí I
Grec I
Biologia i geologia
Física i química
Fonaments de l’art I
Cultura audiovisual I
Anàlisi musical I
Dibuix artístic I
Segona llengua estrangera I

Segon curs

Llengua valenciana i literatura II
Llengua castellana i literatura II
Tecnologies de la informació i la com. II
Llengua estrangera II
Dibuix tècnic II
Matemàtiques II
Matemàtiques aplicades a les CC.SS. II
Tecnologia industrial II
Llatí II
Grec II
Biologia / Geologia
Física / Química
Fonaments de l’art II
Cultura audiovisual II
Anàlisi musical II
Dibuix artístic II
Segona llengua estrangera II

 

 

 

Els cicles de Formació Professional Bàsica, de Grau Mitjà i de Grau Superior que s'imparteixen al centre estan cofinançat pel Fons Social Europeu

Els cicles de Formació Professional Bàsica, de Grau Mitjà i de Grau Superior que s'imparteixen al centre estan cofinançats pel Fons Social Europeu.

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@edu.gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors