Funcions dels departaments didàctics

Són competencies dels dep taments didactics:

1. Formul propostes a l'equip directiu i al claustre relatives a l'elaboració del projecte educatiu de l'institut, la programació general anual, el reglament de regim inte i el projecte de regim económic del centre.

2. Formular propostes a la comissió de coordinació pedagógica relatives a l'elaboració i modificació deis projectes curriculars d'etapa, i per a foment l'ús del valencia com a llengua vehicul en les arees corresponents.

3. Elaborar, abans del comenyament del curs academic, la pro­ gramació didactica deis ensenyaments corresponents a les arees, materies i móduls integrats en el departament, sota la coordinació i direcció del cap o de la cap d'aquest, i d'acord amb les directius generals establides per la comissió de coordinació pedagógica. La programació didactica incloura, per a cada etapa, els aspectes assenyalats en l' ticle 106 d'aquest reglament.

4. Promoure la investigació educativa i propos activitats de perfeccionament deis seus membres, necessaries per a actualitzar la metodologia i la practica didactica.

5. Col'laborar amb el departament d'orientació en la prevenció i detecció de problemes d'aprenentatge, programar i aplicar, en col'laboració amb el departament d'orientació, les adaptacions curriculars per als alumnes que ho necessiten i determin els con­ tinguts curriculars basics per a l'elaboració de programes indivi­ dualitzats de diversificació curricular.

6. Organitz i realitzar activitats complementaries en col-labo­ ració amb la direcció d'estudis.

7. Organitz i realitzar les proves necessaries per a l'alumnat de Batxillerat o de cicles formatius amb materies o móduls pen­ dents, així com altres proves per a l'obtenció de títols.

8. Resoldre, en primera instancia, les reclamacions derivades del procés d'avaluació que els alumnes formulen al departament i dictar els informes pertinents.

9. Elaborar al final del curs una memória en que s'avalue el desplegament de la pro amació didactica i els resultats obtinguts, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

10. Proposar materies optatives dependents del departament, que seran impartides pel professorat d'aquest.

 

Els cicles de Formació Professional Bàsica, de Grau Mitjà i de Grau Superior que s'imparteixen al centre estan cofinançat pel Fons Social Europeu

Els cicles de Formació Professional Bàsica, de Grau Mitjà i de Grau Superior que s'imparteixen al centre estan cofinançats pel Fons Social Europeu.

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@edu.gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors